ติวเตอร์มิว

มิว
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
บดินทรเดชา ๒
สายวิทย์ – คณิต
3.55
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
3.27
มัธยมต้นและปลาย
สอนให้เรียนด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริง
อังกฤษ ม.4
ฟิสิกส์ ม.5
ได้รับรางวัลนิสิตดีเด่น ม.เกษตรศาสตร์ ปี2557
รางวัลนิสิตเรียนดีคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
ผลการเรียน 5A ปีการศึกษา 2556-2557