ติวเตอร์มิว

มิว
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
จอมสุรางค์อุปถัมภ์
สายวิทย์ – คณิต
3.32
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
2.87
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อธิบายเนื้อหา ยกตัวอย่าง พร้อมทำแบบฝึกหัด
ประถมต้น-ปลาย
มัธยมต้น-ปลาย