ติวเตอร์มิว

มิว
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อยุธยาวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.00
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรโทรคมนาคม
2.4
ระดับปริญญาโท
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม.ต้น – ปลาย
ฟิสิกส์ ม.ต้น – ม.ปลาย
เน้นความเข้าใจ
การตีความ
3 ปี
คณิตศาสตร์ ม.ต้น – ปลาย
ฟิสิกส์ ม.ต้น – ม.ปลาย