ติวเตอร์มิว

มิว
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
กัลยาณีศรีธรรมราช
สายวิทย์ – คณิต
3.62
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เทคโนโลยีพระจอมเลก้าธนบุรี
วิทยาศาสตร์
เคมี
3.59
ระดับปริญญาโท
จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย
วิทยาศาตร์
1.เคมีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัย
2.วิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น
จะเริ่มจากการปูพื้นฐานให้เน้นโดย จะเน้นการคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงเนื้อหาในแต่ละบท แทนที่จะให้จำเนื้อหาโดยไม่ทราบที่มา อีกทั้งพยายามให้ผู้เรียนสามารถนำเนื้อที่เป็นพื้นฐานสำคัญไปประยุกต์ใช้กับ เนื้อหาที่มีความซับว้อน หลังจากที่ผู้เรียนมีพื้นฐานที่เน้นก็จะนำความรู้ไปต่อยอดด้วยการทำโจทย์ สอนเทคนิคการต่างๆจากโจทย์ เพื่อให้ผู้เรียนได้ให้เห็นภาพ นำไปใช้ได้จริง
1.ติวเคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. สอนเคมีทั้วไปให้แก่สถาบันกวดวิชา
3.สอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น