ติวเตอร์มิ้นท์

มิ้นท์
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สิรินธร
สายวิทย์ – คณิต
3.32
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ศรีนครินทรวิโรฒ
มนุษยศาสตร์
ภาษาอังกฤษ (กศ.บ.)
3.76
ประถมศึกษา
ดูความสามารถผู้เรียน แล้วปรับให้เข้ากับผู้เรียน
ติวโอเนต ป.6 ม.3
สอนการบ้านนักเรียน ป.1
ภาษาอังกฤษ
ดนตรีไทย