ติวเตอร์มิ้น

มิ้น
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)2
สายวิทย์ – คณิต
3.89
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิเทศศาสตร์
โฆษณา
3.18
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมถึงมัธยมต้น
เลข ระดับประถม
สอนตัวต่อตัว จนถึงระดับกลุ่มขนาดเล็ก เน้นให้น้องๆเข้าใจอย่างแท้จริง ปรับการสอนให้เข้ากับความรู้พื้นฐานของน้องๆ
สอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมจนถึงมัธยมต้น ทั้งตัวต่อตัว จนถึงระดับกลุ่ม
ภาษาอังกฤษ เคยผ่านการสอนทั้งลักษณะกิจกรรมสำหรับประถม และแกรมม่า สำหรับวัยประถมและมัธยมต้น