ติวเตอร์มิ๋ว

ติวเตอร์มิ๋ว
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สุคนธีรวิทย์
สายวิทย์ – คณิต
3.53
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
มหาวิทยาลัยมหิดล
สาธารณสุขศาสตร์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2.88
วิชาคณิตศาสตร์
เน้นสอนให้เข้าใจ ใช้ได้จริง ทำโจทย์