ติวเตอร์มีน

มีน
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ห้อง417 The Wisdom Apartment
88/55 หมู่ 8 ต. คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง
จ. ปทุมธานี 12120
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
กำแพงเพชรพิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.12
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
gat
onet
กสพท
smart1
ชั้นประถม-มัธยมปลาย
ตรงประเด็น เน้นจุดอ่อนของผู้เรียน สร้างความเป็นกันเองกับเด็ก,ทบทวน และ ปูพื้นฐาน,สอนเทคนิคการคิดวิธีลัด,เน้นทำแบบทดสอบและมีการวัดผลประเมินผลทุกครั้งหลังที่เรียน
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาความรู้รอบตัว
เคยฝึกสอนวิชาภาษาไทย นักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนวัดเทพลีลา (สิงหประสิทธิ์วิทยา)
ติวเตอร์สอนตามบ้าน นักเรียนระดับประถมต้น-มัธยมตอนปลาย วิชา ภาษาไทย,สังคม
ติวเตอร์สอนวิชาภาษาไทย นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สถาบันสยามคอมพิวเตอร์และภาษา