ติวเตอร์ยุ้ย

ยุ้ย
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ศึกษานารีวิทยา
สายวิทย์ – คณิต
3.75
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิศวกรรมศาวตร์
วิศวกรรมเคมี
2.85
วิชา – คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และการบ้านทั่วไป
ระดับชั้น – อนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
เน้นการสอนด้วยความเข้าใจของผู้เรียน ทำแบบฝึกหัดทบทวนโจทย์
มีประสบการณ์การสอนประมาณ 4 ปี (เริ่มสอนตั้งแต่ปี 2010 โดยสอนควบคู่กับการทำงานประจำ)
– มีความรู้ด้านการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เช่น HPLC
– ทำเบเกอรี่
– ผ่านการอบรมความรู้เรื่องระบบ ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004
– สอบผ่านการเป็น Internal Audit