ติวเตอร์รุ่ง

รุ่ง
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
สายวิทย์ – คณิต
3.64
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
3.22
ระดับปริญญาโท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ชีววิทยา ฟิสิกส์
เน้นทำความเข้าใจ ประเด็นสำคัญ สอนสบายๆ