ติวเตอร์ลูกน้ำ

ลูกน้ำ
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ขุนหาญวิทยาสรรค์
สายวิทย์ – คณิต
3.63
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
2.78
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประถมถึง ม.ต้น
ฟิสิกส์ ม.4
สอนสนุก
เป็นติวเตอร์มา 7 ปี
เป็นครูสอนที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)4