ติวเตอร์วาว

วาว
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มารีย์วิทยา นครราชสีมา
สายวิทย์ – คณิต
3.96
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
ไฟฟ้า
2.86
คณิตศาสตร์ ประถม มัธยม
แคลคูลัส
มีโจทย์รูปแบบที่หลากหลาย
อธิบายเข้าใจง่าย
มีคอนเซปในการแก้ปัญหา
แคลคูลัส 2
คณิตศาสตร์ ม.5
คณิตศาสตร์ ม.4