ติวเตอร์วิว

วิว
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สวนกุหลาบ
สายวิทย์ – คณิต
3.86
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์
วิศวะ
เครื่องกล
3.19
เลข ประถมถึงมัธยม
สอนเนื้อหาให้เข้าใจ พร้อมทั้งทำโจทย์เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น
สอนเลข ม.3 , ม.5