ติวเตอร์วุฒิ

วุฒิ
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พิชัยรัตนาคาร
สายวิทย์ – คณิต
3.5x
ปริญญาเอก
ระดับปริญญาตรี
ปี4
เกษตรศาสตร์
วิทยาศ่าสตร์
เคมี
2.88
ระดับปริญญาโท
เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ระดับปริญญาเอก
เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เคมี
บรรยาย
เคยสอนเด็ก ม ปลาย