ติวเตอร์วุท

วุท
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดม
สายวิทย์ – คณิต
3.3
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์
วิศวะ
เคมี
3.35
ระดับปริญญาโท
บริหาร
บริหาร
ระดับปริญญาเอก
นิด้า
บริหาร
มัธยม ทุกวิชา
เอกสารประกอบการสอน
10ปี
ภาษาอังกฤษ