ติวเตอร์สา

สา
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วิทยานุกูลนารี
สายวิทย์ – คณิต
3.71
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีชีวภาพ
2.65
วิทยาศาสตร์ ป1 ถึง ม.ุ6
สอนอธิบายเนื้อหาให้เห็นภาพโดยการนำตัวอย่างในชีวิตประจำวันมายกตัวอย่างอธิบาย
สอนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.2 นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว.

สอนปฏิบัติการในรายวิชาจุลชีววิทยา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มทร.ธัญบุรี

สอนปฏิบัติการในรายวิชาเทคโนโลยีอาหารหมัก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มทร.ธัญบุรี