ติวเตอร์สุ

สุ
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีชัยภูมิ
สายวิทย์ – คณิต
3.98
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
ประถมศึกษา
รายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระวิชา ระดับประถมศึกษา
อธิบาท ชีท ทบทวนเนื้อหา แบบฝึกหัด รูปแบบขึ้นอยู่กับผู้เรียนเป็นสำคัญ
สอนการบ้านทั่วไประดับประถมศึกษา