ติวเตอร์ส้ม

ส้ม
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีวิทยา
สายวิทย์ – คณิต
3.65
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ธรรมศาตร์
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรควบตรี-โท
บูรณาการบริหารธุรกิจ
2.9
คณิตศาสตร์ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย pat1 gatเชื่อโยง
สอนให้เข้าใจเนื้อหาและเน้นให้โจทย์ที่หลากหลาย
สอบติดรับตรง
-คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
คะแนนpat1 170คะแนน