ติวเตอร์ส้ม

ส้ม
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สายน้ำผึ้ง
สายวิทย์ – คณิต
3.46
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สถิติ
อนุบาล- มัธยมต้น
ตามเนื้อหาของผู้เรียน มีแบบฝึกหัดทุกครั้ง อธิบายด้วยความใจเย็นจนเข้าใจ สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
นักเรียน ป.5 จนถึงม.3 ร.ร.เซนโยเซพคอนแวนต์ไทยและEP
นักเรียน ป.6 จนถึงม.3 ร.ร.บดินทร์เดชา2
นักเรียน ป.5 bilingual
นักเรียน ป.1 EP ร.ร.ศรีวิกรม์