ติวเตอร์ส้ม

ส้ม
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
รัตนราษฎร์บำรุง
สายวิทย์ – คณิต
3.76
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
3.02
ระดับปริญญาโท
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
คณิตศาสตร์ อนุบาลถึงมัธยมปลาย
สอนตามเนื้อหาที่ต้องการ
สอนที่สถาบันกวดวิชาคุมองมา 3 ปี