ติวเตอร์หนู

หนู
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สายวิทย์ – คณิต
3.06
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
เทคโนโลยีการจัดการ
3.28
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 4
เน้นสอนให้เข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ และสามารถนำไปปรับแก้ไขโจทย์ปัญหาได้
สอนวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ ประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 2