ติวเตอร์หมี

หมี
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ซางตาครู้สคอนแวนท์
สายศิลป์ – คำนวณ
3.55
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
นวัตกรรมสื่อสารสุขภาพ
3.67
ประถามศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
เข้าใจง่าย สรุปชีท เน้นเนื้อหาสำคัญสำหรับสอบพิชิตเกรด 4
สอนนักเรียนสอบตรง มศว
เขียนบทความ แต่งกลอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง Davance สอบ Gat เชื่อมโยง 150 เต็ม