ติวเตอร์หยก

หยก
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สิงห์สมุทร
สายวิทย์ – คณิต
3.75
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
KMITL
วิทยาศาสตร์
เคมีสิ่งแวดล้อม
2.63
ระดับปริญญาโท
KU
วิศวกรรมศาสตร์
วิทย์ คณิต อังกฤษ การบ้านทั่วไป
ทุกประเภท
สอนวิทย์-คณิต ป.6 ม.1