ติวเตอร์หรา

หรา
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษา
สายศิลป์ – ภาษา
3.92
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตร์
เยอรมัน
3.87
ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ทุกระดับชั้น
ใช้แบบฝึกหีด ชี้ให้จุดที่ผิดพลาดบ่อย
4 ปี