ติวเตอร์อควา

อควา
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
หอวัง
สายวิทย์ – คณิต
3.56
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
บริหารธุรกิจ
3.25
คณิตศาสตร์ ชั้นประถม4-6 และมัธยมศึกษาตอนต้น และคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับมัธยมศึกษาตอนปลายสายศิลป์คำนวณและศิลป์ภาษา
สอนโดยเน้นความเข้าใจ มีโจทย์และวิธีคิดที่เป็นเหตุเป็นผล สอนแบบเป็นกันเอง แต่ได้เนื้อหาสาระที่ครบถ้วน
-สอนเพื่อนๆตอนสอบย่อย และติวก่อนสอบ
-สอนและให้คำแนะนำรุ่นน้องเรื่องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยและการสอบPAT1