ติวเตอร์ออน

ติวเตอร์ออน
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีนนทบุรี
สายวิทย์ – คณิต
3.53
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหิดล
เทคนิคการแพทย์
เทคนิคการแพทย์
3.58
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
มหิดล
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วิทย์ ชีววิทยา ประถมถึงมัธยม
ตัวต่อตัว