ติวเตอร์ออน

ออน
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
หอวัง
สายวิทย์ – คณิต
3.83
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เภสัชศาสตร์
วิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
3.35
คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์(ถนัดชีววิทยา) ประถมและม.ต้น
ชีววิทยา ม.ปลาย
สอนแบบเป็นกันเอง คุยสนุกสนานได้ไม่เครียด เนื้อหาจะยึดจากที่น้องเรียนเป็นหลัก และอาจจะให้ลองทำแบบทดสอบก่อนเพื่อดูว่าน้องไม่ถนัดตรงเรื่องอะไร มีการบอกเนื้อหาคร่าวๆทั้งหมดที่จะเรียนให้น้องฟัง สอนเนื้อหาและให้ทำแบบฝึกหัด(ตัวอย่างข้อสอบ)ไปด้วย อาจมีแบบฝึกหัดให้น้องไปลองทำเองบ้าง
สอนชีววิทยา ม.3 สอบเข้าม.4
สอนคณิตศาสตร์ สอบเข้าม.1