ติวเตอร์ออม

ออม
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สาธิต มศว ประสานมิตร
สายศิลป์ – ภาษา
3.87
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
ศรีนครินทรวิโรฒ
มนุษยศาสตร์
ญี่ปุ่น
3.76
ภาษาญี่ปุ่น
ไม่เน้นจำ สอนใช้ความเข้าใจ
สอนมา2ปีกว่า แล้วก็มาศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น1ปี