ติวเตอร์ออม

ออม
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สามเสน2
สายวิทย์ – คณิต
3.88
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรศาสตร์
วิศวกรรเคมี
2.66
ระดับปริญญาโท
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรศาสร์
อนุบาล-มัธยม ทุกวิชา
รูปแบบการสอนจะปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับบุคลิกและลักษณนะนิสัยของน้อง และความสามารถของน้อง ก็จะสอนเนื้อหาและฝึกให้ทำโจทย์
เคยสอนทั้งเคสเดี่ยวและคู่ ของน้องสายศิลป์และสายวิทย์ และน้องที่เรียนสายอินเตอร์
ร้องเพลง
แต่งบทประพันธ์
เล่นเทเบิลเทนนิส