ติวเตอร์อุ้ม

อุ้ม
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา
สายวิทย์ – คณิต
3.58
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
เคมี
2.23
ระดับปริญญาโท
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

สอนเนื้อหาสลับทำโจทย์
คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
ภาษาไทย ประถมศึกษา