ติวเตอร์อุ้ย

อุ้ย
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีภูเก็ต
สายวิทย์ – คณิต
2.76
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วัสดุศาสตร์
2.21
ระดับปริญญาโท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
วิทย์-คณิต ป.1-ม.3
กลุ่มหรือเดี่ยว