ติวเตอร์อ้อม

อ้อม
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
จุฬาภรณราชวิยาลัย ลพบุรี
สายวิทย์ – คณิต
3.83
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์
เคมีอุตสาหกรรม
3.56
ระดับปริญญาโท
มหิดล
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ม.ต้น เคมีม.ปลาย
ตัวต่อตัว
สอนเคมีม.ปลาย