ติวเตอร์อ๊อฟ

อ๊อฟ
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
หอ PNK9 ซ. ศาสนา5 ถ. พระรามุ ซ. 28 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
สายวิทย์ – คณิต
3.87
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหิดล
วิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
3.00
ระดับปริญญาโท
มหิดล
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิชาทั่วไป ตั้งแต่อนุบาลถึง ม.ปลาย
เน้นเนื้อหาตามบทเรียนให้สอดคล้องกับทางโรงเรียน
สอนระดับประถม 5. ภาษาอังกฤษ
สอนระดับมัธยม 5. ชีววิทยา
สอนระดับประถม 2 และ 3 วิทยาศาสตร์
สอนระดับประถม 3 และ 4ภาษาไทย (นักเรียนอินเตอร์)