ติวเตอร์เกมส์

เกมส์
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ทานตะวันไตรภาษา
สายศิลป์ – ภาษา
3.7
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา
สอนได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือกลุ่ม
ใช้สื่อการสอนประเภทใบความรู้, แบบเรียน
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่ผู้เรียนต้องการ