ติวเตอร์เกล

เกล
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ติดบิ๊กซีลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว83
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
นครสวรรค์
สายวิทย์ – คณิต
3.62
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
เกษตรศาสตร์
เทคนิคการสัตวแพทย์
2.84
อ.1-ม.3
มีเอกสารประกอบการเรียน ไม่เน้นการสอนที่เครียดจนเกินไป แต่จะเน้นให้นักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดอยู่เสมอ
ปัจจุบันมีสอนทั้งหมด 3 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในช่วง ชั้นป.6-ม.2