ติวเตอร์เก๋

เก๋
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
หนองไผ่
สายวิทย์ – คณิต
3.19
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิทยาศาสตร์
เคมี
2.73
ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิทยาศาสตร์
คณิต ป.-ม.3
วิทยาศาตร์ ป.1-ม.3
ไทย ป.1-ม.3
เคมีทั่วไป เคมีสำหรับวิศวะกร เคมีพื้นฐาน เคมีอินทรีย์พื้นฐาน เคมี ม.4-ม.6
สอนปูพื้นฐาน และ ทำข้อสอบ แล้วแต่กรณี จะมีการทดสอบความรู้ก่อนเรียนเพื่อทราบพื้นฐานก่อนวางแผนการสอนเพื่อให้ได้ ประโยชน์สูงสุด และมีการใช้ทริกในการจำจะมีทริกเล็กๆน้อยๆเพื่อให้จำงานยิ่งขึ้นโดยเฉพาะใน วิชาคณิตศาสตร์
ติวสอบเคมีอินทรีย์ เคมีทั่วไป และเคมีวิศวะกร ติวสอบแคลคูลัส สอนอนุบาล ติวคณิตเตรียมสอบป.6