ติวเตอร์เคสท์

 

เคสท์
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เบญจมานุสรณ์
สายวิทย์ – คณิต
3.83
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาศาสตร์
เคมี
3.06
ระดับปริญญาโท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ประถม ม.ต้น
เคมี ม.ต้น และ ม.ปลาย เคมีมหาวิทยาลัย
เน้นสอนให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ วิเคราะห์โจทย์เป็น จับจุดเด่นๆของเนื้อหาเพื่อนำมาเชื่อมโยงให้มีความสัมพันธ์กับโจทย์เพื่อหา คำตอบที่ถูกต้องตรงตามที่โจทย์ถามอย่างตรงจุด เน้นความเข้าใจมากกว่าจำ แต่ถ้าจำจะมีเทคนิคลัดและแปลกๆแหวกแนวเพื่อให้เด็กจำติดสมอง เน้นการสอนแบบเฮฮาไม่เครียด สนุกสนานไปกับการเรียน
1. เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยสอน นิสิตปริญญาตรีปี 1 ในโครงการพี่ติวน้องคณะวิทยาศาสตร์ สหเวชศาสตร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รายชิชาเคมีพื้นฐาน มหาวิทยาลัยบูรพา (ช่วงกำลังเรียนตอนปี 2 และ ปี 3 )
2. เคยเป็นผู้ช่วยสอน (TA) รายวิชาแล็บเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สหเวชศาสตร์ ของนิสิตปี 1 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
3. เคยเป็นติวเตอร์พิเศษให้กับสถาบันในจังหวัดระยองและชลบุรี
4. ปัจจุบันทำงานวิจัยเพื่อเตรียมสอบจบปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นติวเตอร์อิสระรายวิชาเคมีและ วิทยาศาสตร์
1. เคยติวให้กับนักเรียนจนสอบติดโรงเรียนเตรียมทหาร 2 คน 4 เหล่าทัพ (ลำดับคะแนนอันดับต้นๆของรุ่น) และสอบติดทุน พสวท. ปีการศึกษา 2554
2. เคยติวให้กับนักเรียนจนสอบติดโรงเรียนเตรียมทหาร 1 คน 4 เหล่าทัพ ปีการศึกษา 2557
3. เคยติวให้กับน้องๆ จนสอบติดสถาบันที่มีชื่อเสียงในระดับอุดมศึกษา เช่น จุฬาฯ, มหิดล, ลาดกระบัง ฯลฯ
4. นักเรียนสอบติดทันตะแพทย์ 2 คน (ม.แม่ฟ้าหลวงและม.รังสิต) ปี 2558 จากการเรียนเคมีตัวต่อตัวโดยตรง
ล่าสุด เทรนด์เคมีมหาวิทยาลัยให้กับนักเรียนเคมีโอลิมปิกจนได้เหรียญทองแดง ปี 2558
ทุนการศึกษาที่เคยได้รับ
1. ทุนบริษัทคิงฟิชเชอร์ 2 ปี (ขณะเรียนในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยบูรพา)
2. ทุน ๙๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ทุน JASSO สำหรับศึกษาดูงานวิจัยระยะสั้นที่ญี่ปุ่น ณ Japan Advance Institute of Science and Technology (JAIST) ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.ทุนสนับสนุนสำหรับงานวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)