ติวเตอร์เจน

เจน
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พระหฤทัยคอนแวนต์
สายวิทย์ – คณิต
3.25
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฟิสิกส์
2.3
คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ ทุกระดับชั้น
มีชีทรวมสรุป แบบฝึกหัดครบถ้วน ไม่มากและไม่น้อย เหมาะสมกับผู้เรียน สบาย และเป็นกันเองกับผู้เรียน
คณิตศาสตร์ ประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ติวสอบเข้า
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย (น้องสอบติด วิศวะ มหิดล สถาปัตย์ ลาดกระบัง เกรดจาก 2 กลาย เป็น 4 ) ปัจจุบันสอนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์เตรียมสอบ IGCSE น้องเรียนที่แคนนาดา เกรด11
คณิตศาสตร์ และ ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ