ติวเตอร์เจน

เจน
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษษน้อมเกล้า นครราชสีมา
สายวิทย์ – คณิต
3.84
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
3.25
อ.1 – ป.6
สอนที่บ้าน ตัวต่อตัวหรืิอเป็นกลุ่ม