ติวเตอร์เจ

เจ
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สายวิทย์ – คณิต
3.83
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบูรณาการตรี-โท
บัญชี
3.63
ภาษาอังกฤษ ระดับประถม-มัธยมปลายและเตรียมเข้ามหาลัย
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น
ภาษาจีน มัธยมต้น
เป็นกันเองกับน้องๆ เน้นสอนอย่างเข้าใจและให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนมากที่สุด ประกอบกับมีแบบฝึกหัดให้ได้ทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลายและเตรียมเข้ามหาลัย
คณิตศาสตร์ ประถม-มัธยมต้น
ภาษาจีน มัธยมต้น
ภาษาอังกฤษ อ่านพูดฟังเขียน
ภาษาจีนพื้นฐาน