ติวเตอร์เชาว์

เชาว์
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
บูรณะรำลึก
สายศิลป์ – คำนวณ
2.53
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
Mahidol University International College
Tourism and Hospitality Management
Tourism and Hospitality Management
Eng
– listening
– conversation
เน้นการมีส่วนร่วม
ใจเย็น