ติวเตอร์เติ้ล | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์เติ้ล
ชาย
12/12/1988
23
494 อ.ส.ม.ท.แกรนด์แมนชั่น(ห้อง 902)
ซอยสถานฑูตจีน ถนนรัชดาภิเษก
เขตดินแดง แขวงดินแดง กทม. 10400
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตะพานหิน
สายวิทย์ – คณิต
3.19
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เทคโนโลยีสุรนารี
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมเคมี
คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่ีวไป แคลคูลัส และพื้นฐานทางวิศวกรรม
สอนได้ตั้งแต่ ระด้บ ประถมศึกษา-มหาวิทยาลัย
ไม่จำกัดรูกแบบ
ติวเตอร์วิชาการพื้นฐานวิศวกรรมของมหาวิทยาลัย
ติวเตอร์สอนพิเศษ ตัวต่อตัว ทั่วไป