ติวเตอร์เทป

ติวเตอร์เทป
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
Saint Gabriel’s College
สายวิทย์ – คณิต
3.00
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
Chulaloongkorn University
Commerce and Accountancy
Statistic with minor in IT for business
3.32
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
Chulalongkorn University
Commerce and Accountancy
Mathematics for M1 – M3
English for M1 – M3
I always spend less time in Theory and concept, but always spend most time in practicing the real exam questions.