ติวเตอร์เทป

เทป
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
บางกะปิ
สายศิลป์ – ภาษา
3.70
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
เกษตรศาสตร์
สังคมศาสตร์
รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3.25
ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
เป็นกันเองเน้นพูดคุยเพื่อทำความ เข้าใจ ไม่เนันท่องจำ มีชีทแบบฝึกหัดให้ทุกครั้งที่ทำการสอน มีการวัดระดับความรู้ผู้เรียนก่อนเริ่มสอนจริง ด้วย Pre test ด้วยค่ะ
สอนเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ประถม – มัธยมศึกษาปีที่ 5 ประสบการสอน น้องม.5 จาก ร.ร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 2 คนเพื่อเตรียมสอบ GAT , น้องม.4 ร.ร. สตรีวิทยา 2 เพื่อเพิ่มเกรด , น้อง ป.4 ร.ร บูรณะศึกษา เพื่อเพิ่มเกรด และอื่น ๆ