ติวเตอร์เนย

เนย
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีวิทยา2
สายวิทย์ – คณิต
3.72
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
ชีวเคมี
2.93
อนุบาล ทุกวิชา
ประถม-มัธยม วิทย์ คณิต
การบ้านทั่วไป
ทดสอบก่อนการเรียนเพื่อวัดพื้นฐาน และ ทดสอบหลังเรียนเพื่อทำการวัดผลการเรียน ในขณะเรียนเน้นความเข้าใจ ให้นักเรียนซักถาม และแสดงความคิดเห็นของตนเอง และจะทำการปรับทัศนคติของนักเรียนให้ถูกต้อง
-มีชีทสรุป ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
-มีเกม/ทดสอบ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากขึ้น
-ทบทวนและทดสอบความรู้เดิม เพื่อก่อให้เกิดการจดจำระยะยาวใจเย็น มีชีทเตรียมให้หรือสอนตามหนังสือโรงเรียน(แล้วแต่ผู้ปกครองต้องการ)
วิทย์ คณิต ป.5(หลักสูตรสองภาษา)
อังกฤษ คณิต ป.4(หลักสูตรสองภาษา)
คณิตศาสตร์ ม.1
คณิตศาสตร์ ม.2
คณิตศาสตร์ ม.3
ติวทั่วไป อ.1