ติวเตอร์เบญ

เบญ
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
82 ถนน ราษฎรยินดี ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัด ราชบุรี
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
สายวิทย์ – คณิต
4.00
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัตวแพทยศาสตร์
3.09
คณิต วิทย์ ประถม มัธยม
อธิบาย มีแบบฝึกหัดให้ทำ ทำข้อสอบ
สอน onet ม6 และ gat pat