ติวเตอร์เบลท์

เบลท์
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วัดพุทธบูชา
สายวิทย์ – คณิต
3.84
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
เกษตรศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาการสิ่งทอ
3.1
– คณิตศาสตร์ อนุบาล ประถม ม.ต้น
– แคลคูลัส ม.ปลาย มหา’ลัย
Private และกลุ่ม
– สอนคณิตศาสตร์ และอังกฤษ เด็กม.1 และ ประถมปลาย
– สอนแคลคูลัส1 และ 2เด็ก ม.6 ปี ปี2
– สอนคณิตศาสตร์ เด็กประถม และ ม.ต้น