ติวเตอร์เบล

เบล
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สายวิทย์ – คณิต
3.74
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
ชีวเคมี
3.01
เคมี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม ต้น ทั้งภาคไทย และอังกฤษ
เน้นอธิบายจากโจทย์ หรือการยกตัวอย่าง ให้น้องทำแบบฝึกหัดจนจำได้มากกว่าจะให้จำเป็นตัวอักษร
เคมีม.ปลาย
Chemistry New Sathorn international school

SAT chemistry saint gabrial

IGCSE Chem (core and extended) bkk prep international schoo