ติวเตอร์เบิร์ด

เบิร์ด
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พุทธจักรวิทยา
สายวิทย์ – คณิต
3.95
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ศรีนครินทรวิโรฒ
ศึกษาศาสตร์
การประถมศึกษา
3.56
คณิต วิทย์ ภาษาไทย การบ้านทั่วไป ระดับประถม-ม.4
trick มากมายในชีท เน้นแนวข้อสอบที่หลากหลาย