ติวเตอร์เบียร์

ติวเตอร์เบียร์
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
สายวิทย์ – คณิต
3.77
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน)
วิศวกรรมศาสตร์(ภาคปกติ)
วิศวกรรมเครื่องกล
2.75
คณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ม.ต้น-ม.ปลาย
เน้นการทำโจทย์ ความเข้าใจ วิเคราะห์ และคิด สอนให้เข้าใจง่าย เลือกระดับการสอนเร็วช้าได้
ฟิสิกส์ม.ต้น คณิตศาสตร์ ม.ปลาย แต่จะถนัด ฟิสิกส์ม.ปลาย โดยเฉพาะกลศาสตร์ต่างๆ ถนัดแคลคูลัส